TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
8385 hồ sơ

Đang xử lý
390 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.84 (%)